Võlausaldajale

Võlahaldus on Teile,
kui Te soovite….

Tegeleda oma põhitegevusega: saada ja teenida maksimaalne kasum, säilitada hea sisemine töökliima ja meeskonna omavaheline sünergia. Väärtustada oma ressursse – aega, iseennast, inimesi ja põhiväärtusi.

Teenused

Võlausaldajale

Hindame võlahaldusega seotud õiguslike ja tegevuslike riske, aitame neid maandada ja hallata:

Töötame välja ja rakendame koostöös jätkusuutliku tegevuskeskkonna, alates igapäevaste tehingute planeerimisest arvete väljastamiseni. Lisaks tähtaja ületanud arvete tasumise meelde tuletamise teenusest kuni kohtuväliste või kohtulike võlamenetluste teostamiseni ning maksegraafikute täitmise jälgimiseni.

Nõustame ja koolitame isikuid/ettevõtteid neile loodud majandustegevuse jätkusuutlikuks rakendamiseks ja kinnistamiseks.

Koostöös aitame kehtestada kõigile osapooltele üheselt mõistetavad ja läbipaistvad „reeglid“, tehingute teostamiseks ja krediidihalduseks.

Aitame vältida erandite muutumist reegliteks.

Hindame võlanõude sisu ja õiguslikke aluseid ning teostame võlamenetlusi võlgnevuse täielikuks tasumiseks kohtuvälistes ja kohtulikes võlamenetlustes:

Teostame läbirääkimisi „ombudsmani/õigusvahemehena“ võlgnevuste tasumiseks võlamenetluste väliselt ning tingimuste seadmisel lepinguliste suhete loomisel.

Sõlmime ja jälgime kolmepoolseid maksekokkuleppeid, käendusi ja võlakirju, kuni nende lõpliku täitmiseni. Samuti notariaalseid täitemenetluse otsekohaldumisega.

Koostame ja esitame võlanõuded põhivõlgnevuste ja kõikide kõrvalnõuete osas: viivised, intressid ja (kogu)võlgnevuse kustumised järjestuse määratlemisega, milles põhivõlgnevus kustub viimasena.

Aitame, tänu meeldetuletusteenusele, võlausaldajal tegeleda samaaegselt tema põhitegevusega. Seeläbi tõstame võlausaldaja mainet ja hoiame tema „kliendibaasi“ja lepingulisi partnereid. Anname järjepidevalt sõltumatut tagasisidet ettevõtte sisestest ja välistest tegevusprotsessidest:

Kõnekeskusest kontakteerume ja tuletame telefonikõnedega võlgnikele meelde tasumiskohustust, tähtaja ületanud arvete osas, teie ettevõtte töötajatena, mitte Securitatem Consult OÜ-na.

Teostame võlgnevuse tasumise korraldamist ja jälgimist kuni võlgnevuse lõpliku tasumiseni:

Maksegraafikutes, võlakirjades, -tunnistustes, käendustes ja kokkulepetes.

Kohtutäituri menetlustes.

Võlausaldajale

Võlahaldus

Õigusabiteenus

Tegevusaluste määratlemine

 • Riskiaudit/ võlanõustamine
 • Tehingu eeltingimuste määratlemine
 • Üleste reeglite kehtestamine
 • Kahjude riskide vähendamine
 • Hilisemate nõudevõimaluste suurendamine

Meeldetuletus-teenus

 • Kliendi nimel tehtav kõneteenus maksetähtaja ületamisel
 • Sõltumatu tagasidestus Kliendile tegelikusest
 • Kontaktide uuendamin
 • Sisekontrolli funktsioon protsesidest

Nõudemenetlus

 • Kohtuväline ehk inkassomenetlus
 • Kohtulik menetlus:
  • Maksekäsu kiirmenetlus
  • Hagimenetlus

Järelmenetlus

 • Maksegraafikute ja muude kokkulepete täitmine
 • Kohtutäituri täitemenetluse täitmise jälgimine

Võlausaldajale

Võlahaldus on Teile,
kui Te soovite….

Järgida ja arendada häid (äri)tavasid, edendada (äri)eetikat ja austada oma (äri)partnereid, läbi läbipaistva ja igapäevaselt toimiva finantsdistsipliini- vähendades selle läbi riske ja hoides samas maksujõulist kliendibaasi. Tagame, et võlahaldus oleks orgaaniline osa sinu (ettevõtte) igapäevases tegevuses.

Võlahalduse tegevus pole “häbiasi”, vaid näitab suutlikust korraldada oma tegevust mitte ainult selles, vaid ka kõigis muudes tegevusvaldkondades. On mõistetav, et kõik ei saa, ei oska või ei taha antud valdkonnaga tegeleda: puuduvad oskused, võimalused või tahe. Samuti puudub julgus või soov kasutada välist abi. Ka väikesed võlgnevused võivad moodustavad kokku suure võla ning sihipäratu eelnev tegevus korvamatud kahjud.

Selliste protsesside õige planeerimine ja kujundamine on suur väljakutse. Lase seda teha meie kogenud spetsialistidel. Ka heade ideede vale või oskamatu kasutamine võib tuua kaasa oodatust vastupidise tulemuse.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.