Võlausaldajale

Meeldetuletusteenus

Teostatakse Kliendi (st Kliendi töötajana, mitte Securitatem Consult OÜ-ne) nimel meeldetuletusteenust kõneteenusena, ainult maksetähtaja ületanud maksekohustuste osas, regulaarselt või kokkulepitud aja vältel.

„Sunnib“ võlgniku väljuma oma rutiinsest (ja ka manipuleeritavast) suhtlusringist ning reaalselt tegelema probleemi lahendamisega.

Meeldetuletusteenus annab järgmised lisandväärtused:

Tagab ettevõtte inim- ja ajaressursi maksimaalse eesmärgipärase kasutuse ning võimaldab tegeleda isikutel (ennekõike müügijuhid, -agendid, raamatupidajad) oma põhitegevusega:

Väldib isikute rollide „kahestumist“ (nt müüja-nõudja).

Tagab hea tööalase sisekliima ja omavahelise sünergia.

Säilitab Kliendil ärilised (ka usaldusliku, diskreetse) suhted võlgnikuga, st tagab olemasoleva „kliendibaasi“, kuna võlgnik teab suhtlevat endiselt Kliendi esindajaga.

Tagab Kliendi teadmata kohustuse uuendada kohustuslikke kontkatandmeid „kliendibaasis“.

Võimaldab anda sõltumatut (palgalistelt töötajatelt on tagasiside sõltuv ootustest) tagasisidestust võlahalduse protsessidest ja nendega seotud ettevõtte isikutest ettevõtte omanikele ja juhtkonnale:

Võimaldab tuvastada nendega seotud sisesed riskid, hinnata vastumeetmete rakendamise vajadust ja ulatust edasiste kahjude vältimiseks ning korvamiseks.

Tagab Kliendile „sisekontrolli“ funktsiooni oma töötajate tegevuse ja protsesside tegeliku toimivuse üle.

Võimaldab teha järgnevaid otsuseid võlgnike suhtes edasiste tegevuste rakendamiseks või menetlustoiminguteks, st kohtuvälisteks või kohtulikeks.

Parandab tähtajalisi rahalisi laekumisi keskmiselt 50%.

Teenust on võimalik kombineerida koos „Sissenõude templi“ teenusega, milles teavitatakse võlgnevuse üleminekut meile selle õigeaegsel mittetasumisel.

Securitetem Consult OÜ on Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja ning rahvusvahelise ärivõrgustiku BNI International liige.